Ezra Stoller Portfolio – 1969

View from Pond (B/W)

zoom

Photo credit: © Ezra Stoller / Esto