Ezra Stoller Portfolio – 1969

Cupola

zoom

Photo credit: © Ezra Stoller / Esto